POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności („Polityka„) reguluje przetwarzanie danych osobowych przez ITDS Polska sp. z o.o. („Spółka”, „ITDS”, „my”) podczas interakcji z nami oraz podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej www.itds.pl (“Serwis”).

We process your personal data for specific purposes, though always caring about your privacy.

Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę, a w szczególności:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, czy Polityka dotyczy także przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:

 • osobą odwiedzającą Serwis, tj. dokonujesz wizyty Serwisu lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • Subskrybentem, tj. zasubskrybowałeś nasz Newsletter lub pobrałeś Nasz case study;
 • Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi, korzystasz z naszych usług lub współpracujesz z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam jakiekolwiek produkty lub usługi, korzystający z naszych usług lub współpracujący z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • Osobą Polecającą, tj. rekomendujesz kandydata IT na jedno ze stanowisk w ramach aktualnie otwartych rekrutacji prowadzonych przez ITDS;
 • Kandydatem do pracy, tj. uczestniczysz w prowadzonym przez nas procesie rekrutacji za pośrednictwem Serwisu lub wysyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji;
 • Kandydatem na Konsultanta, tj. prowadzisz działalność gospodarczą lub reprezentujesz podmiot i uczestniczysz w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym za pośrednictwem Serwisu lub wysyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”).

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest ITDS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000586898, NIP: 7010520905, REGON: 363016333.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail info@ITDS.pl lub privacy@ITDS.pl

Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się korespondencyjnie na adres ITDS lub na adres e-mail privacy@ITDS.pl

III. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis zbieramy informacje podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu, w trakcie rozmów, podczas wymiany e-maili, w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

Jeśli jesteś Subskrybentem, zbieramy informacje podane przez Ciebie w formularzu newslettera lub case study.  Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe.

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w formularzach wypełnionych przez Ciebie w Serwisie, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w formularzach wypełnionych przez Ciebie w Serwisie, w trakcie rozmów, wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje przekazane nam w twoim CV bądź innym dokumencie aplikacyjnym w ramach procesu rekrutacji. Mogą to być w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz nam z własnej inicjatywy. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować wobec Ciebie jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Jeżeli jesteś Kandydatem na Konsultanta, zbieramy informacje przekazane w dokumentach przesłanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w formularzach, w rozmowach oraz podczas wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz nam z własnej inicjatywy lub które są wymagane przez naszych klientów.

IV. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ITDS, tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenia Serwisu, dostosowania funkcjonalności Serwisu do potrzeb użytkowników, w celu kontaktu w odpowiedzi na Twoje pytania, prośby, uwagi, dla obsługi Twojego zgłoszenia kierowanego za pomocą formularza kontaktowego lub innymi drogami, dla celów raportowych, wewnętrznych celów administracyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeżeli jesteś Subskrybentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na otrzymywanie newslettera;
 • w celu dostarczenia Ci usług świadczonych drogą elektroniczną, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ITDS, tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenia Serwisu, dostosowania funkcjonalności Serwisu do potrzeb użytkowników, w celu kontaktu w odpowiedzi na Twoje pytania, prośby, uwagi, dla obsługi Twojego zgłoszenia kierowanego za pomocą formularza kontaktowego lub innymi drogami, dla celów raportowych, wewnętrznych celów administracyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeżeli jesteś Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie rozliczania należności podatkowych i przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem działalności, Serwisu, utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

Jeżeli jesteś Osobą Polecającą, przetwarzamy Twoje dane:

 • organizacji i realizacji programu rekomendacji, w tym przyjmowania rekomendacji oraz weryfikacji uprawnień do otrzymania bonusu oraz jego wypłaty, rozpatrywania reklamacji, uwag oraz zastrzeżeń (art. 6 ust 1 lit. b oraz f RODO)
 • realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • na podstawie Twojej zgody do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • szczególnej kategorii, jeżeli z własnej inicjatywy nam je przekazałeś (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce jako pracodawcy i odpowiadających im uprawnień osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem Serwisu, bieżącym kontaktem, przekazywaniem informacji na temat ofert pracy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • na podstawie Twojej zgody do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • szczególnej kategorii, jeżeli z własnej inicjatywy nam je przekazałeś (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem Serwisu, bieżącym kontaktem, background checkiem, przekazywaniem informacji na temat ofert pracy,a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

V. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. „procesorom”);
 3. podmiotom z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi ITDS.

Dodatkowo, jeżeli jesteś Kandydatem do pracy lub Kandydatem na Konsultanta, możemy udostępnić Twoje dane naszym klientom, dla których będziesz świadczył usługi lub pracę.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby ich przekazanie miało podstawę prawną i obejmowało jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych, w jakim dane są udostępniane.

Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 4, dane mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa.

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzeniem Serwisu.

Jeżeli jesteś Subskrybentem, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne dla celów marketingowych lub świadczenia usług. W przypadku newslettera, będziemy Twoje dane przetwarzać najpóźniej do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli jesteś Osobą Polecającą, przechowujemy Twoje dane przez okres trwania Programu. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy lub na Konsultanta przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a dłużej wyłącznie, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów.

VII. TWOJE PRAWA

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 4. możesz żądać przeniesienia Twoich danych osobowych;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: info@ITDS.pl lub privacy@itds.pl

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE

Podanie nam swoich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez tego nie będziemy w stanie zrealizować celów określonych powyżej, a w szczególności nie będziemy w stanie:

 1. odpowiedzieć na Twoje zapytanie;
 2. dostarczyć Ci informacji dotyczących procesu rekrutacji w ITDS;
 3. dostarczyć Ci newsletter lub case study;
 4. zawrzeć umowy lub wykonać umowy;
 5. świadczyć usług lub ich otrzymywać;
 6. przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie przekazujesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane z publicznie dostępnych źródeł (np. strona internetowa podmiotu, który reprezentujesz).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy lub Kandydatem na Konsultanta i nie przekazujesz nam swoich danych osobiście, pochodzą one od Osoby Polecającej lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn lub background check.