REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Przed skorzystaniem z niniejszego Serwisu i z dostępnych usług świadczonych drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postanowień Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem email: info@ITDS.pl

1. Definicje

W niniejszym Regulaminie, pisane z wielkiej litery pojęcia, będą miały następujące znaczenie:

a. ITDS – oznacza ITDS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586898, NIP: 7010520905, REGON: 363016333,

b. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub będącą jedynym udziałowcem i prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

d. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu i dostępnych w nim Usług.

e. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez ITDS pod adresem: www.itds.pl.

f. Usługi – oznaczają usługi świadczone przez ITDS drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

g. Job – usługa świadczona przez ITDS drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w ramach której ITDS zamieszcza informacje dotyczące rekrutacji do określonego projektu.

h. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą z Serwisu.

i. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

a. ITDS umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz Usług za pośrednictwem Serwisu.

b. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie.

c. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług dostępnych w Serwisie jest akceptacja przez niego niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie w chwili wypełniania odpowiedniego formularza.

d. ITDS może kontaktować się z Użytkownikami, którzy korzystają z Usług, w celach związanych z realizacją tych Usług. Kontakt realizowany będzie za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkowników w procesie wypełniania formularza elektronicznego związanego z daną Usługą.

f. Serwis przeznaczony jest zarówno dla Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.

3. Warunki korzystania z Serwisu

a. Wymogi sprzętowe dostępu Użytkownika do Serwisu

i. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa, taka jak Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox, zalecająca najnowsze wersje, z włączoną obsługą języka Javascript, obsługą plików cookies oraz połączenie z Internetem. Serwis jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320 pikseli.

b. Przerwy w działaniu Serwisu

i. ITDS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu w wymiarze 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Z uwagi na charakter systemu informatycznego Serwisu, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, w tym w szczególności oprogramowaniem WordPress, za które ITDS nie ponosi odpowiedzialności. W każdym przypadku ITDS postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

ii. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. ITDS zapewni, aby przerwy techniczne były zaplanowane na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy ITDS poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem.

iii. ITDS zadba o to, aby jakakolwiek przerwa w funkcjonowaniu Serwisu nie wpływała na realizację Usług.

4. Usługi oraz Newsletter

a. Usługi, tj.:

i. Case Study oraz
ii. Job Search & Application
świadczone są przez ITDS na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu lub mailowo.

Case Study

b. W ramach Case Study, Użytkownik, który podał swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, otrzyma od ITDS materiały dotyczące danego Case Study, zaprezentowanego na jednej z podstron Serwisu.

c. Użytkownik będzie mógł przeglądać Case Study m.in. w odniesieniu do rodzaju prac programistycznych oraz wykorzystanych w ramach danego Case Study języków programowania lub technologii. Każda z podstron Serwisu, na której będzie przedstawiony Case Study, będzie zawierać formularz umożliwiający pobranie materiałów.

Job Search & Application

d. W ramach Job Search & Application, ITDS umożliwi Użytkownikom:

i. przeglądanie informacji dotyczących Jobs objętych rekrutacją prowadzoną przez ITDS;
ii. filtrowanie Jobs w oparciu o w szczególności lokalizacje, wynagrodzenie, język programowania, stanowisko, formę współpracy;
iii. wybranie Jobs do koszyka;
iv. złożenie dokumentów rekrutacyjnych na pojedynczy Job lub Jobs wybrane do koszyka;
v. stworzenie CV.

e. ITDS stworzy CV Użytkownika w oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie.

f. CV Użytkownika zostanie wykorzystane przez ITDS w procesie rekrutacyjnym lub procesach rekrutacyjnych, w zależności od zgody udzielonej przez Użytkownika.

g. ITDS będzie informować Użytkowników o podobnych Jobs, w oparciu o doświadczenie Użytkownika lub jego oczekiwania, w momencie otwarcia rekrutacji.

Newsletter

h. Poza wskazanym powyżej Usługami, Użytkownik, który podał swój adres e-mail oraz udzielił odpowiedniej zgody marketingowej, będzie otrzymywał od ITDS, w ramach newslettera, na podany adres e-mail, informacje dotyczące ITDS, w tym w szczególności informacje dotyczące nowych eBooków, raportów, nowych Case Studies przygotowywanych przez ITDS.

5. Przetwarzanie danych

a. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu RODO, podanych w związku z korzystaniem z Serwisu i dostępnych w nim Usług, jest ITDS.
b. Zasady przetwarzania danych przez ITDS, prawa Użytkowników oraz inne kwestie związane z danymi osobowymi opisane są w Polityce Prywatności [hiperłącze do Polityki Prywatności]
c. Dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu świadczenia Usług, udzielenia dostępu do Serwisu rozpatrywania reklamacji oraz obsługi zgłoszeń przesłanych przez Użytkowników, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

6. Reklamacje

a. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania oraz dostępu do Serwisu, jak równie dotyczące Usług, Użytkownik może zgłosić w szczególności poprzez:

i. formularz kontaktowy dostępny pod adresem: [hyperlink to a contact form]
ii. pisemnie na adres ITDS: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
iii. mailowo na adres: info@ITDS.pl.

b. Dla Użytkowników będących Konsumentami, sposoby złożenia reklamacji wskazane w poprzedzającym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu.
c. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe, opis stanu faktycznego oraz żądanie. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych okoliczności lub dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
d. ITDS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
e. Decyzję w przedmiocie reklamacji Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub w inny sposób, w zależności od danych kontaktowych przekazanych przez Użytkownika.

7. Odpowiedzialność

a. ITDS dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz należytego wykonania Usług, jak również w celu ochrony danych zawartych na Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b. ITDS nie ponosi odpowiedzialności za przekazane przez Użytkownika informacje, na podstawie których zostało przygotowane CV Użytkownika na potrzeby rekrutacji.
c. ITDS dołoży należytej staranności, żeby ogłoszenia dotyczące Jobs były aktualne oraz zgodne z rzeczywistością.
d. ITDS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Prawa własności intelektualnej

a. Prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe do Serwisu jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do ITDS lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, i objęte są ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia następuje do niego dostęp.
b. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z funkcjonalności Serwisu nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie osobistego użytku i w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług oraz innych funkcjonalności Serwisu. Wykorzystanie w innym celu wymaga uprzedniej oraz pisemnej zgody ITDS.
c. Znaki towarowe oraz inne oznaczenia ITDS powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Obowiązki Użytkownika

a. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
b. Wypełniając formularze elektroniczne, umożliwiające skorzystanie z Usług, Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe i kompletne dane, które go dotyczą.
c. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z wybranych przez siebie Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.
d. Zakazane jest wykorzystywanie Usług lub Serwisu do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.
e. ITDS jest uprawnione do zablokowania dostępu do Usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę ITDS lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Usług.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji Użytkowników będących Konsumentami dotyczących niepoprawnego funkcjonowania Serwisu i dostępu do Usług oraz dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

a. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dotyczących niepoprawnego funkcjonowania Serwiu i dostępu do Usług oraz dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
b. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
c. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr ostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Postanowienia końcowe

a. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
b. ITDS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
c. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez ITDS na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
d. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
e. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2022.